باستان شناسی

بي‌شك آثار باستانی براي هركشوري داراي اهميت معنوي و مادي مي‌باشند. باستان‌شناسان همواره در پي اكتشاف شهرها و آثار مدفون بدون به کارگیری عملیات تخريبی مي‌باشند. با استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي و دستگاه هاي مدرن اين شركت، مي‌توان ابعاد و موقعيت دقيق شهرهاي مدفون در زير خاك را شناسايي نموده و در قالب نقشه‌هايي ترسيم نمود.